قبولی دانش آموزان خلاق در آزمونهای تيزهوشان و  نمونه دولتی  يک فرايند است

1. فرايند يعني چه ؟

فرايند يعني مجموعه‌ی رويداد هايي که به يک تغيير مي انجامد . ما موفقيت يک دانش آموز را در عوامل مختلفي مي بينيم که مانند جويبارهاي کوچک به هم پيوسته و به درياي بزرگ موفقيت مي پيوندند .

 

2 . شيب ملايم در يادگيري :

ما معتقديم که آموزش در دوران ابتدايي و راهنمايي بايد داراي شيب ملايم باشد . ما به تدريج معتقديم . آموزش هاي فشرده و شتابزده به روح و روان کودکان آسيب هاي جدي مي رساند . براي موفقيت در کلاس پنجم سفارش مي کنيم دانش آموزان از سوم ابتدايي شروع کنند و براي سوم راهنمايي ، شروع از اول راهنمايي را پيشنهاد مي کنيم .

 

3 . دلپذير نمودن يادگيري :

دشواري موضوعات درسي بويژه رياضيات پيشرفته ايجاب مي کند که اين دروس با شيوه هايي که در سطح جهان به رياضيات تفريحي مشهور است تدريس شود . در رياضيات تفريحي ، موضوعات جدي و دشوار در قالب هايي دلپذير و خوش آيند تدريس ميشود . در آموزشگاه خلاق به اين نوع تدريس بها داده مي شود . اين نوع تدريس ، هنري است که بايد آموخت و آن را به کار برد ، تا از اثرات معجزه آساي آن استفاده کرد .

 

4 . تعداد کم دانش آموزان کلاس :

آموزش در کلاسهايي که تعداد بيشتري دانش آموز در آنها جاي گرفته اند نمي تواند مؤثر شود . در کلاسهاي خلاق تعداد دانش آموزان در حدي است که معلم بتواند يکايک آنها را بشناسد و بتواند با آنها رابطه‌ی درسي – عاطفي برقرار کند ( حداکثر تعداد دانش آموزان کلاس : 20 نفر )

 

5 . سطح بندي دقيق کلاسها :

از روش هاي جدي آموزشگاه خلاق ، قرار دادن دانش آموزان هم سطح در کلاسهاي جداگانه است . اين کار تاثيرخوبي دريادگيري دارد .

 

6 . استفاده از منابع علمي مطمئن :

آموزشهاي اين مؤسسه مبتني بر منابع علمي قابل قبول در سطح جهاني است

 

7 . هر جلسه يک آزمون تستي :

براي ارزشيابي آموخته هاي کلاسي ، هر جلسه يک آزمون تستي از دانش آموزان به عمل مي آيد . اين آزمون سير پيشرفت دانش آموزان را هم به خودشان و هم به خانواده هاي آنان نشان مي دهد.

 

8 . ورقه هاي تمرين در خانه :

در آموزشگاه خلاق براي هر جلسه تمرينهايي براي کار در خانه به دانش آموزان ارائه مي شود و آنها خود را مکلف مي دانند که اين تمرينها را در منزل انجام داده و در جلسه‌ی آينده براي حضور موفق در کلاس آماده شوند . رسيدگي به تمرين هاي منزل ، توسط دبير در کلاس صورت مي گيرد

 

9 . دبيران اصلي و دبيران پشتيبان :

ديبران اصلي و دبيران پشتيبان آموزشگاه از دبيراني هستند که داراي تجربه‌ی علمي و آموزشي بوده و داراي اخلاقي خوب و برخوردي شايسته با دانش آموزان مي باشند . اين دبيران با هماهنگي مسئولين و برنامه ريزان آموزشي انتخاب و به کار مشغول مي شوند . فعاليت دبيران اصلي در کلاس و فعاليت دبيران پشتيبان در طول هفته است که با دانش آموز و خانواده اش تماس گرفته و روند يادگيري را بررسي مي نمايند .

 

10 . توجه به آموزش مفهومي :

رويکرد خلاق به آموزش مفهومي براي اولين بار در کلاسهاي رياضيات آموزشگاه انجام گرفت . اين رويکرد دقيقاً منطبق بر رويکرد طراحي سؤالات آزمونهاي ورودي مدارس ويژه مي باشد .

 

11 . نامه هاي آموزشي :

يکي از راه هاي ايجاد هماهنگي بين روش هاي آموزشگاه با شيوه هاي برخورد والدين در خانه ، تنظيم و ارسال نامه هايي است که در آنها به موضوع هايي در مورد تحصيل و تربيت کودکان و نوجوانان پرداخته مي شود . دراين نامه ها ازجديد ترين روشهاي يادگيري و تربيتي در سطح جهان استفاده ميشود .

 

12 . جلسات هماهنگي با خانواده ها :

در طول ترم جلساتي با حضور والدين دانش آموزان خلاق تشکيل ميگردد که در آن جلسات درباره‌ی راه هاي کمک به فرزندان بحث و گفتگو مي شود .

 

13 . هماهنگي بين مدرسه و آموزشگاه :

آموزشگاه دقت مي کند که با اين هماهنگي لطمه اي به پيشرفت دانش آموز در مدرسه زده نشود .

 

14 . تدريس توسط مؤلفين کتاب هاي آموزشي :

در کلاسهاي رياضي خلاق ، مؤلفين و برنامه ريزان آموزش رياضي تدريس مي کنند . استفاده از روش هاي خلاقانه و آسان از ويژگي هاي اين تدريس است .

 

15 . ايجاد انگيزه و علاقه :

آب کم جو ، تشنگي آور به دست / تا بجوشد آبت از بالا و پست
در کلاسهاي خلاق ، بيشتر روي اين تشنگي تاکيد و دقت مي شود . اگر انگيزه و علاقه‌ی دانش آموز افزايش يابد ، خودش معلومات لازم را به دست مي آورد .

 

16 . برگزاري کنکور هاي آزمايشي :

مؤسسه‌ی علمي خلاق اولين برگزارکننده‌ی کنکورهاي شبيه ساز تيزهوشان و نمونه دولتي ( در سال 1378 ) است . همه ساله نيز اين کنکور ها دانش آموزان را به کنکورهاي اصلي آماده مي سازد .

 

17 . تقويت اعتماد به نفس رياضي :

روش هاي به کارگرفته در کلاسهاي رياضي اعتماد به نفس رياضي دانش آموزان را افزايش داده و در آن ها براي رويارويي با اين درس بنيادي انرژي مثبت مي بخشد.

 

18 . پرورش خلاقيت رياضي :

در کلاسهاي خلاق از روش هاي تقويت خلاقيت و روش هاي خلاق حل مسئله و آموزه هاي انديشمندان دنياي رياضي مانند جورج پوليا و … استفاده مي شود .

 

19 . آموزش برنامه ريزي در خانه :

دانش آموزان خلاق براي ساعات فراغت شان در منزل برنامه ريزي مي کنند و مؤسسه‌ی خلاق نيز در اين زمينه در خدمت آنها قرار دارد .

 

20 . توجه مؤسسين به آزمونهاي جهاني تيمز و پرلز :

براي آشنايي دانش آموزان با آخرين يافته هاي جهاني در سنجش نوين رياضيات ، علوم و ادبیات استفاده از ايده هاي اين آزمونها ضروري است .

 

21 . آشنا سازي و مهارت يابي در تست هاي تيزهوشان و نمونه دولتي

دانش آموزان براي خود هدفهايي تعيين مي کنند و براي رسيدن به اين هدف ها تلاش مي کنند . اگر ما در تبيين اين هدفها دقت به عمل آوريم ، تلاش دانش آموزان به پيشرفت آنها خواهد انجاميد .

 

22 . تغذيه‌ی خلاق :

براي تامين شادابي و تمرکز دانش آموزان در زنگ سياحت تغذيه داده مي شود .

 

23 . ايجاد رقابت سالم و پرهيز از رقابت گلادياتوري

مبناي فعاليت در آموزشگاه خلاق بر اساس رقابت سالم و سازنده با ساير دانش آموزان است . در کنار آموزش به اين نکته هم توجه مي شود .

 

24 . برخورد علمي با تابستان خلاق :

هر تابستان به صورت علمی و آگاهانه مطالبی در کلاسها مطرح می شود که دقیقاً به نیازهای دانش آموز در سال تحصیلی جدید مرتبط است . این آموزش با حال و هوای تابستانی هماهنگ بوده و به صورت کارگاهی اجرا می شود . مسئولین آموزشگاه معتقدند که جاذبه‌ى اول مهر نباید از دانش آموزان گرفته شود . باید اشتیاق دانش آموز به حضور در کلاسهای مدرسه افزایش یابد . وظیفه‌ى آموزشگاه این نیست که جای مدرسه را بگیرد بلکه وظیفه دارد در کنار مدرسه و همراه مدرسه قرار گیرد .

 

25 . رعایت دقیق نکات انضباطی :

در آموزشگاه علمی خلاق برای هر دانش آموز یک آیین نامه‌ى انضباطی داده می شود . در این آیین نامه مواردی درج شده که هر دانش آموز باید آنها را اجرا کند . این موارد شامل حضور به موقع و ترک به موقع آموزشگاه ، ارتباط والدین با آموزشگاه ، رعایت نظم و انجام تکالیف تحصیلی و رضایت والدین از فعالیت های خانه و …. می باشد . در فصلی از این آیین نامه نوشته شده : خلاق از پذیرش دانش آموزانی که مقررات خلاق را رعایت نمی کنند معذور است . آموزش در خلاق بدون مشکلات انضباطی صورت می گیرد .

 

25 . احترام بی پایان به دانش آموزان خلاق :

ضمن این سختگیری های مبتنی بر احساس مسئولیت و مهربانی ، در این آموزشگاه دانش آموزان از احترام ویژه ای برخوردارند . هیچ آموزشگاهی و هیچ معلمی نمی تواند به دانش آموزی که محترم و عزیز نیست کلمه ای بیاموزد . دانش آموزان عوامل اصلی این آموزشگاه هستند .

 

26 . امکان استفاده از سرویس :

دانش آموزانی که تمایل به استفاده از سرویس دارند می توانند از سرویس های آموزشگاه استفاده نمایند .

 

27 . مراقبت ویژه از دانش آموزان :

دانش آموزانی که از سرویس استفاده نمی کنند دو دسته هستند یا خودشان می روند ( باید به محض رسیدن به خانه آموزشگاه را مطلع سازند ) ، یا توسط اولیاءشان می روند ( باید آموزشگاه مشخصات ولی مراجعه کننده را بداند . آموزشگاه از تحویل دانش آموز به افراد متفرقه معذور است )

 

28 . استفاده از کتابخانه‌ى خلاق :

برای بسط روحیه‌ى جستجو و تحقیق ، آموزشگاه دو کار در این زمینه انجام می دهد . به دانش آموزان توصیه می کند در خانه هایشان یک کتابخانه‌ى خلاق درست کنند .( ما لیست کتابهای مورد نیاز را به دانش آموزان میدهیم )

در خود آموزشگاه نیز کتابخانه‌ى مرجع ریاضیات و علوم و ادبیات تشکیل شده است که دانش آموزان علاقمند می توانند از این کتاب ها استفاده کنند . هر کتاب دریچه ای است به دنیا های ناشناخته …

 

29 . ساخت و اهداء ابزار های فکری رایگان جهت تشویق دانش آموزان به اندیشیدن :

پکیج های اندیشه‌ى خلاق شامل بازی های چوب کبریت ، خط‌کش محاسباتی ، معمای T ، استفاده از 7 تکه‌ى عقل (تنگرام ) و … همگی دانش آموزان را به فکر کردن خلاقانه دعوت می نمایند .

 

30 . سؤال ریاضی هفته :

این سؤالات در سطح شهر و مدارس استان به صورت رایگان توزیع می شود سؤالاتی جالب و اندیشه ساز که می توانند در استحکام فکری کودکان و نوجوانان مفید و کارساز باشند .

 

31 . هر دانش آموز در هر سطحی :

این آموزشگاه هر دانش آموزی را در هر سطحی که هست و با هر شرایط پرداخت هزینه می پذیرد . مبادا دانش آموزی در اندیشه‌ى سطح علمی خود به ما مراجعه نکند . ما برای هر دانش آموزی برنامه داریم و مبادا خانواده ای در اندیشه‌ى هزینه‌ى‌آموزشگاه ، فرزندش را از این خدمات محروم سازد . ما برای شما نیز پیشنهاداتی داریم .

 

32 . تکریم دانش آموزان ممتاز :

ما به دانش آموزان ممتاز مدارس ، قبولین قطعی تیزهوشان و نمونه دولتی دانش آموزان قبولی مراحل اول تیزهوشان ، ذخیره های قبولی نمونه دولتی امتیاز های ویژه ای در نظر می گیریم .

 

 

شیوه های جدید و دلپذیر در آموزش مفاهیم خلاقیت

آموزش و برنامه ریزی فرزندتان را به ما بسپارید